TERSUS

Integritetspolicy

Hos oss kan du känna dig trygg

§1 Inledning

Tersus skolsystem AB (Härefter nämnt som ”Tersus”) värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver vilka personuppgifter Tersus behandlar om dig, varför Tersus behandlar dina personuppgifter och hur dina personuppgifter hanteras. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot Tersus och hur du kan göra dina rättigheter gällande. På Tersus hemsida används cookies. Detta görs för att vi skall kunna få tillgång till tillförlitlig och anonym besöksstatistik samt möjliggöra för undersökningar med syfte att bättre förstå våra besökares behov.

§2 Tersus är personuppgiftsansvarig

Tersus är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in avseende användare i ärendesystemet (Kayako). Nedan finner du Tersus kontaktuppgifter: Tersus Skolsystem AB (org. nr. 556786-8509) Trädgårdsgatan 3 411 08 Göteborg Vid frågor om Tersus behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på gdpr@tersus.se.

§3 Vilka personuppgifter vi behandlar och lagringstid
§3.1 När du registrerar en användare i ärendesystemet

För att kunna registrera ett konto i Tersus ärendesystem behöver du som användare registrera ett för och efternamn samt en e-postadress och ett telefonnummer. Dessa lagras till dess att användaren väljer att avsluta sitt konto.

§4 Vilka kan Tersus komma att dela dina uppgifter med?

Tersus kan komma att överföra dina personuppgifter till leverantörer som Tersus har anlitat för bl.a. lagring och optimering av webbplatsen. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Tersus räkning i samband med att de utför en tjänst för Tersus. Tersus vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till, eller delning med, sådana utvalda tredje parter. För det fall att hela eller delar av Tersus verksamhet säljs kan Tersus komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

§5 Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Tersus. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, avsnitt 3–5.

Rätt till tillgång/registerutdrag

Du har rätt att få svar på om Tersus behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet, har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge Tersus lagrar dina personuppgifter.

Rätten till dataportabilitet

Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Tersus i ett strukturerat, allmän använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Tersus överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för de personuppgifter som behandlas med stöd av ditt samtycke.

Rättelse av felaktiga uppgifter

Du har rätt att begära att Tersus korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.

Klagomål.
Om du har klagomål avseende Tersus behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskydds-myndigheten.

Om du vill göra registerutdrag, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Tersus på gdpr@tersus.se.

Radering av vissa uppgifter

Du har rätt att begära att Tersus raderar dina personuppgifter.

Klagomål

Om du har klagomål avseende Tersus behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskydds-myndigheten.

Om du vill göra registerutdrag, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Tersus på gdpr@tersus.se.

§7 Ändringar i integritetspolicyn

Tersus förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras via epost.

Uppdaterad den 24 maj 2018